Fokdagkampioenen

2022 Isa van de Marbohoeve (v. Julius 486)
Fokker/Eigenaar: E. Ludolphie, Kollumerpomp

2021 Goaitske R.V. (v. Pier 448)
Fokker/Eigenaar: B.T. van der Meulen – Veenje, Garyp

2019 Barran fan it Waad (v. Jehannes 484)
Fokker/Eigenaar: T. Bruggeling, Holwerd

2018 Zarina fan Oostenburg (v. Norbert 444)
Fokker/Eigenaar: A. de Hoek, Drachtstercompagnie

2017 Rixt fan ‘e Sânharst (v. Norbert 444)
Fokker/Eigenaar: W. Lourens, Wouterswoude

2016 Rixt Leanna Z. (v. Reinder 452)
Fokker/Eigenaar: A.H. van der Zee, Oudwoude

2015 Auckje fan ‘e Alde Ryd (v. Tsjalke 397)
Fokker/Eigenaar: R. en G. Lemstra, Kootstertille

2014 Kendra W.E. (v. Norbert 444)
Fokker: W. Wijbenga, Kollumerzwaag
Eigenaar: J.C. v.d. Ark & P. Wijbenga, Oudwoude

2013 Annette fan ‘e Hamsterheide (v. Doaitsen 420)
Fokker: W. Koops, Drogeham
Eigenaar: J.C. v.d. Ark & P. Wijbenga, Oudwoude

2012 Cecilia van Zweins
Fokker: Y. Sijtsma, Zweins
Eigenaar: D.W. Plantinga, Vrouwenparochie