Organisatie

Samenstelling bestuur:
1ste Foarsitter, Popke van der Meulen uit Hurdegaryp;
2de Foarsitter, Tineke van der Laan uit Warfstermolen;
Skriuwer, Emma Spoelstra uit Burgum;
Ponghâlder, Harm van der Meulen uit Noardburgum;
Lid, Lucia Klaver uit Lutjegast.

Samenstelling contactcommissie:
Jetze van der Veen uit Kootstertille;
Willem Sonnema uit Anjum;
Klaas Sipma uit Aalzum;
Klaas Mulder uit Oudega;
Ype Hoekstra uit Kollumerzwaag.

Samenstelling dressuurcommissie:
Tineke van der Laan uit Warfstermolen;
Pieter de Boer uit Burgum;
Rimco Veenje uit Garyp;
Emma Spoelstra uit Burgum;
Tea de Haan uit Garyp;
Lucia Klaver uit Lutjegast;
Wianda Hoekstra uit Burgum.

Samenstelling redactie It Alde Skaei:
Baukje Wijma uit Jislum;
Evertje Sybesma uit Hurdegaryp;
Betty Laszlo-Eldering uit Garyp;
Popke van der Meulen uit Hurdegaryp;
Betty van der Bij uit Gerkesklooster.