Privacyverklaring

Privacyverklaring Ta it Bihâld

Contactgegevens:
www.taitbihald.nl
G.W. Navislaan 3
9251 GE Burgum
info@taitbihald.nl

Fokvereniging Ta it Bihâld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ta it Bihâld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Startlijsten en uitslagen van onze evenementen
 • Foto’s gemaakt tijdens onze evenementen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze fokvereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taitbihald.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ta it Bihâld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling voor lidmaatschap
 • Verzenden van ons verenigingsblad en nieuwsbrief
 • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over programma/starttijden voor en tijdens evenementen
 • Informeren over uitslagen na evenementen
 • Reclame/commerciële doeleinden voor de fokvereniging en/of (toekomstige) evenementen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ta it Bihâld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap > nodig voor uitvoering lidmaatschap
 • Adresgegevens > tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap > nodig voor uitvoering lidmaatschap
 • Telefoonnummer > tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap > nodig voor uitvoering lidmaatschap
 • E-mailadres > tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap > nodig voor uitvoering lidmaatschap
 • Bankrekeningnummer > tot maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap > nodig voor uitvoering lidmaatschap
 • Startlijsten en uitslagen van onze evenementen > tot maximaal 3 jaar na evenement > na 3 jaar zijn deze gegevens niet meer relevant
 • Foto’s gemaakt tijdens onze evenementen > tot verzoek om verwijdering > foto’s hebben een historische functie

Delen van persoonsgegevens met derden

Ta it Bihâld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ta it Bihâld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ta it Bihâld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ta it Bihâld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taitbihald.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ta it Bihâld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ta it Bihâld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@taitbihald.nl